Loading...
  • info@hitasaglik.com

KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

HİTA SAĞLIK  olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; gerçek kişi müşterilerinin ve müşteri çalışanlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik bilgilerinizi; (Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik kartı bilgileri ve Kimlik No.) ve İletişim bilgileriniz, adresinizi: İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi)

- İmzalanan sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, müşterilerle olan ilişkileri yönetmek,

- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,

- Mal hizmet alış /satış ve finansal süreçlerini yürütmek,

- Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Talep ve şikayetlerin takibi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek,

- Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması (sigorta)

- Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerini planlanmak ve icra etmek,

- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle iletişim sağlamak amaçlarıyla,


 

Sözleşmeleriniz: Bakım sözleşmeleriniz, İş sözleşmeleriniz, Mal hizmet alış /satış ve finansal süreçlerini yürütmek, İmzalanan sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek

Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Finansal bilgilerinizi (TC kimlik, vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka IBAN numarası, fatura ve e-fatura tarihi, hizmet belge numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt numarası, kredi kartı bilgileri, ödeme tarihi, ödeme şekli), ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz; Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ödemelerin yapılması ve Operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi; Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.

Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Mevzuata uygun bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, finansman ve ödeme işlemleri için bankalara ve finans kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, Mal / hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla mal ve hizmet tedarikçilerine, ürün ve hizmet aldığımız üçüncü kişilere, finans ve muhasebe İşlerinin yürütülmesi amacıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilir. KVKK Madde 9 .Kapsamında kişisel verileriniz yurtdışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize yurtdışın aktarımı açık rıza alınarak yapılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz; sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veri ve fatura bilgileriniz, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, mevzuat gereği bankalar tarafından iletilen bilgileriniz, şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği süreler dikkate alınarak saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden;

- Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi,

- Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine uygun olarak toplanmakta olup, yasal  süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

 

HAKLARINIZ

HİTA SAĞLIK  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK 13. Madde kapsamında Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Başvurunuzu, Hürriyet Mah. Necati Sezen Sok. No:25 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@hitasaglik.com adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

- Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

- Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

Başvurular HİTA SAĞLIK  tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.